logo
Hỏi đáp

Câu hỏi 6: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động

 

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

I.    CÁC LOẠI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

 1. Tranh chấp lao động tập thể.
  1. Tranh chấp lao động tập thể về quyền:  (Khoản 8 Điều 3 Bộ luật lao động) là: Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác.
  2. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích: (Khoan9 Điều 3 Bộ luật lao động) là: Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
 2. Tranh chấp lao động cá nhân.

II.  THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHÂP LAO ĐỘNG.

 1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể (Theo điều 203 Bộ luật lao động)
  1. Hoà giải viên lao động;
  2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
  3. Toà án nhân dân.
 2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:
  1. Hoà giải viên lao động;
  2. Hội đồng trọng tài lao động.
 3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (Theo điều 200 Bộ luật lao động) bao gồm:
  1. Hòa giải viên lao động
  2. Tòa án nhân dân

III. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.

 1. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền:

Bước 1: Hòa giải tại cơ sở theo điều 204 Bộ luật lao động.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.
 • Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp.
 • Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.
 • Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.
 • Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.
 • Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.
 • Biên bản hòa giải phải ghi rõ là tranh chấp lao động tập thể)
 • Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi yêu cầu hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hỏa giải, thì các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyêt.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.
 • Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp.
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác để xem xét giải quyết tranh chấp lao động.
 • Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bước 3: Khởi kiện tại tòa án:

Tham khảo: TẠI ĐÂY

2.     Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Bước 1: Hòa giải tại cơ sở theo điều 204 Bộ luật lao động.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.
 • Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp.Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành. Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.
 • Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.
 • Biên bản hòa giải phải ghi rõ là tranh chấp lao động tập thể)
 • Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi yêu cầu hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hỏa giải, thì các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động.

 •  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết, Hội đồng trọng tài lao động phải kết thúc việc hòa giải.
 • Tại phiên họp của Hội đồng trọng tài lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự phiên họp.
 • Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm hỗ trợ các bên tự thương lượng, trường hợp hai bên không thương lượng được thì Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án để hai bên xem xét.
 • Trong trường hợp hai bên tự thỏa thuận được hoặc chấp nhận phương án hòa giải thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải thành đồng thời ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên.
 • Trường hợp hai bên không thỏa thuận được hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải không thành.
 • Biên bản có chữ ký của các bên có mặt, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trọng tài lao động.
 • Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.
 • Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.
 • Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau thời hạn 03 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

3.      Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Bước 1: Hòa giải tại cơ sở

 •  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.
 • Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.
 • Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.
 • Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.
 • Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.
 • Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.
 •  Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu hòa giải giải mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Lưu ýCác tranh chấp không bắt buộc qua thủ tục hòa giải tại cơ sở bao gồm:

 •  Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bước 2: Khởi kiện tại Tòa án.

Tham khảo: TẠI ĐÂY

IV. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG BẰNG KHIẾU NẠI TỐ CÁO.

 1. “Khiếu nại” là việc người lao động, tập thể lao động yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 2.  ”Tố cáo” là việc người lao động, tập thể lao động báo cho cá nhân, cơ quan có thẩm quyền biết về quyết định, hành vi vi phạm pháp luật lao động của người sử dụng lao động gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể lao động.
 3. Thời hạn, trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo (Tham khảo nghị định 04/2005/NĐ-CP)

VIETNAM VDB CO .,LTD

 

Ý kiến khách hàng
Gửi ý kiến

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹJW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tínnhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm